Utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn

20-08-18:
Prosjektet består av tre delprosjekter og innebærer bygging av ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring. Statens vegvesen bygger Fosenvegene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vegstrekningen fra Brekstad til Krinsvatn på fv. 710 er ca. 37 km lang. Prosjektet består av å utbedre tre delstrekninger. Det er satt av en samlet økonomisk ramme på ca. 140 millioner kroner til utbedring av strekningen. Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

-Vi planlegger trafikkåpning på alle parseller seinhøsten 2018 og ferdigstillelse av sideterreng våren 2019, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Brekstad-Krinsvatn 14-02-18

Foto: 14.02.18